NEC vykdomas projektas

Nuo 2013 m. Vilniaus privačios gimnazijos 4 ir 8 klasės mokiniai dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro (NEC) vykdomame projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“.

Pateikiame ataskaitą, skirtą apibendrintai gilesnei visos mokyklos 4 ir 8 klasių mokinių 2015-ųjų metų standartizuotų testų (toliau ST)rezultatų lyginamajai analizei. Ji padeda geriau suprasti padėtį mūsų gimnazijoje,lyginat su kitomis 2015 metais testavime dalyvavusiomis mokyklomis ir 2014-ųjų metų nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo pagrindine imtimi.

PROCENTINIS RODIKLIS. APIBENDRINTA LYGINAMOJI INFORMACIJA APIE 4 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ TESTUOJAMŲ DALYKŲ ST SURINKTŲ TAŠKŲ VIDURKĮ (PROC.)

Diagramose lyginami:

  • Mūsų mokyklos mokinių rezultatai (diagramose nurodytas mūsų mokyklos pavadinimas);
  • 2014 metų Nacionaliniame mokinių pasiekimų tyrime dalyvavusių mokinių rezultatai (diagramose - šalies);
  • Apibendrinti mokyklų, 2015 m. pasinaudojusių standartizuotais vertinimo įrankiais, rezultatai (diagramose – ST pavienių mokyklų).

Procentinis rodiklis parodo, kiek procentų visų galimų surinkti taškų vidutiniškai surinko mokiniai. Pavyzdžiui, jeigu teste buvo galima surinkti 40 taškų, o mokinys surinko 20 taškų, tai jo procentinis rodiklis bus lygus 50.

PROCENTINIS RODIKLIS PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS (PROC.)
proc rodiklis