Vilniaus privačios gimnazijos mokymosi erdvių modernizavimo projektas

Prisidėdama prie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos punkto 9.1.3. „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“) ir Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano 1.1.5.1 papunkčio, Vilniaus privati gimnazija įgyvendina projektą „Vilniaus privačios gimnazijos mokymosi erdvių modernizavimo projektas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-03-0015), kurio tikslas  – didinti mokyklos veiklų efektyvumą.

Viešoji įstaiga Vilniaus privati gimnazija – pirmoji privati mokykla nepriklausomoje Lietuvoje, įsteigta 1993 metais, nuo 2010 m. pirmoji privati gimnazija. Ji siekia sukurti vaikams psichologiškai sveiką aplinką, tinkamas sąlygas dirbti, ilsėtis ir visapusiškai lavintis. Mokinių mokymas gimnazijoje suprantamas kaip aktyvus vaiko darbas įsimenant įvairią mokytojo pasiūlytą medžiagą. Mokydamiesi įvairiais metodais, mokiniai nepajunta nuovargio, monotonijos, sėkmingai mokosi. Siekiama rasti aiškų kelią, kaip efektyviau perteikti dėstomąją medžiagą, kokiems įgūdžiams lavinti skirti didesnį dėmesį. Mokyklos pedagogų siekis – nuolat jausti modernaus gyvenimo ritmą ir visas naujoves tuoj pat perteikti mokiniams. O pasitelkiant modernias ir inovatyvias mokymo priemones, mokymas vyksta kur kas efektyviau ir turi didesnę išliekamąją vertę, labiau sudomina ir įtraukia mokinius domėtis mokomuoju dalyku. Mokytojams tampa lengviau perteikti informaciją kai turi vizualines ir nuotolines galimybes.

  • Projekto tikslinė grupė – 1–8 klasių ir I-IV gimnazinių klasių mokiniai. Projekto veiklos numatytos pagerinti visų amžiaus grupių ir skirtingų siekių vaikų mokymąsi ir kūrybiškumą. Mokykla orientuojasi į vieningumo, bendruomeniškumo ieškojimą ir skatinimą, todėl modernizuotos erdvės prieinamos visiems mokyklos mokiniams ir tenkina ne tik individualius mokinio, bet ir vieningus mokyklos kaip bendruomenės poreikius.
  • Projekto veiklos: mokyklos mokymosi aplinkų (mokomųjų dalykų klasių, gamtos mokslų kabinetų, mokinių laisvalaikio zonų) modernizavimas.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-11-07–2019-11-30.
  • Projekto biudžetas: 283.155,00 Eur.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo ir Vilniaus privačios gimnazijos lėšomis.