ATASKAITA APIE NEC VYKDOMĄ PROJEKTĄ

Nuo 2013 m. Vilniaus privačios gimnazijos 4 ir 8 klasės mokiniai dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro (NEC) vykdomame projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“. 2015 – 2016 mokslo metais projekte dalyvavo ir 2 , 6 klasių mokiniai.

Pateikiame ataskaitą, skirtą apibendrintai gilesnei visos mokyklos 2,4,6  ir 8 klasių mokinių 2016-ųjų metų diagnostinių ir  standartizuotų testų (toliau ST) rezultatų lyginamajai analizei. Ji padeda geriau suprasti padėtį mūsų gimnazijoje,lyginat su kitomis 2016 metais testavime dalyvavusiomis mokyklomis.

Diagramose lyginami:

·         Mūsų mokyklos mokinių rezultatai (diagramose nurodytas mūsų mokyklos pavadinimas);

·         Apibendrinti mokyklų, 2016 m. pasinaudojusių standartizuotais vertinimo įrankiais, rezultatai (diagramose – ST pavienių mokyklų).

Procentinis rodiklis parodo, kiek procentų visų galimų surinkti taškų vidutiniškai surinko mokiniai. Pavyzdžiui, jeigu teste buvo galima surinkti 40 taškų, o mokinys surinko 20 taškų, tai jo procentinis rodiklis bus lygus 50.

PROCENTINIS RODIKLIS PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS (PROC.)

nec-rezultatai